Skip to main content

Privacyverklaring

Op het moment dat u onze websites bezoekt, een bestelling plaatst of reactie achterlaat via het contactformulier, ontvangen wij uw zichtbare en minder zichtbare (persoons)gegevens. Wij vinden het van groot belang dat er nauwkeurig deze gegevens wordt omgegaan. Roofolution verwerkt en beveiligt deze gegevens dan ook zorgvuldig en neemt daarbij de privacywetgeving in acht.

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit wat wij precies met uw persoonsgegevens doen en waarom. Daarnaast willen wij u graag informeren over wat u van ons mag verwachten en welke rechten u heeft.

Klik-gedrag en de veiligheid van bezoekersgegevens

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan vooral het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikers- of netwerknaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website (zie ook Google Analytics). Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze websites. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren, evenals deze niet aan derden worden verstrekt.

Roofolution neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan altijd contact op via info@Roofolution.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Roofolution verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft, dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Deze gegevens zullen enkel voor het doeleinde worden gebruikt als dat u als bezoeker voor ogen had en worden verwijderd zodra wij de gegevens voor dat specifieke doeleinde niet meer nodig hebben, evenals deze niet aan derden worden verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Roofolution verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening;
Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Roofolution bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Roofolution vertrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies

Roofolution maakt bij het aanbieden van elektronische diensten via deze website, gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Het voordeel voor de (terugkerende) gebruiker is dat pagina’s sneller geladen kunnen worden bij vervolgbezoeken. Indien u dat wenst, kunt u via uw browser de instelling zodanig aanpassen dat de cookies niet automatisch op uw computer opgeslagen worden. Roofolution plaatst geen andere vorm van bestanden op uw harde schijf dan hierboven omschreven om bijvoorbeeld uw surfgedrag op andere websites te volgen dan wel te beïnvloeden middels ‘achtervolgende’ reclames en advertenties. Daarnaast kunt u te allen tijde informatie die is opgeslagen, via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Roofolution handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),

jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Europese Hof van Justitie (HvJEG), algemene Nederlandse jurisprudentie en uitspraken van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit  evenals relevante werkdocumenten en opinies van de European Data Protection Board.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via info@Roofolution.nl, wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Roofolution neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roofolution) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roofolution en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Roofolution.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Roofolution wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Emailbeleid

Roofolution behandelt uw e-mailadres vertrouwelijk. Roofolution verkoopt, verhuurt of least e-maillijsten niet aan derden en zal uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan individuen, de overheid of bedrijven tenzij hiertoe gedwongen door de wet.

Als u met Roofolution correspondeert via e-mail kan Roofolution de inhoud van uw e-mailberichten samen met uw e-mailadres en de antwoorden van Roofolution bewaren. Roofolution beschermt deze elektronische communicatie op dezelfde manier als de informatie die Roofolution online, via post en telefoon ontvangt. Dit geldt ook als u zich ergens voor registreert op de website, u zich aanmeldt via een van de formulieren op deze website met behulp van uw e-mailadres of als u iets koopt op deze website.

Websitebeleid

Het is niet toegestaan om inhoud van de website:

Te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roofolution
Te verkopen, verhuren, reproduceren, dupliceren, afgeleiden te creëren of anderszins te exploiteren
Te her distribueren, ook niet op een andere website

Toegestaan gebruik

U mag deze website alleen gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten ervan en de toegang voor anderen niet beperkt of onmogelijk maakt. Niet toegestaan is het intimideren of het veroorzaken van leed of overlast voor andere gebruikers, het verzenden van obscene of beledigende inhoud of het verstoren van de gangbare dialoog op deze website.

U mag deze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële berichten te sturen. U mag de inhoud van deze website niet gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Roofolution.

Externe links

Onze website bevat links naar andere websites. Roofolution kan niet instaan voor de juistheid van de informatie op een gelinkte site. Links van of naar externe websites die geen eigendom zijn of beheerd worden door Roofolution betekenen geen aanbeveling of goedkeuring door Roofolution of advies van de informatie, producten of diensten op de gelinkte sites.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Roofolution geeft geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, gangbaarheid of volledigheid van de inhoud van deze website of sites gelinkt aan deze site.

Als het materiaal op deze website wordt verstrekt als zodanig, zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van garanties van resultaten, niet-inbreuk op intellectuele eigendommen of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval is Roofolution aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van informatie, letsel of overlijden) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de materialen te gebruiken, zelfs als Roofolution op de hoogte is van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade.

Wijzigingen beleid

Roofolution heeft het recht om dit privacy-, e-mail- en websitebeleid te allen tijde met of zonder kennisgeving te wijzigen.

Als het privacy-, e-mail- en websitebeleid in de toekomst verandert zal Roofolution de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt onder dit privacy-, e-mail- en websitebeleid niet gebruiken op een manier die in strijd is met dit privacy-, e-mail- en websitebeleid zonder uw voorafgaande toestemming.